Çalışma İlkelerimiz

Yapılacak tasarım, danışmanlık veya eğitim çalışmasının yapılabilmesinden veya yapılmasından daha önemli olan, tüm bu çalışmaların "nasıl" yapılacağıdır. Bu nedenle şirketimiz, yüklendiği işleri nasıl bir anlayışla ve hangi ilkeler doğrultusunda yapmayı taahhüt ettiğini, en az teknik bilgi ve beceri yeterliliği kadar önemli bulmaktadır. Bu nedenle, "Çalışma Anlayışımız ve İlkelerimiz" ayrıntılı olarak saptanmış olup, aşağıda sunulmaktadır.

Dünya Kalitesinde ancak Yerel Koşullara Uygun Hizmet Sunmak
Şirketimizin amacı, bugüne değin yurtdışından uzman kişilerden ve kuruluşlardan alınan bir hizmet olan Yangından Korunma ve Yangın Güvenliği danışmanlık ve tasarım hizmetlerini "dünya kalitesinde" ancak yerel koşullara uygun olarak, ülkemiz içinde sağlamaktır. Bunun için ileri teknolojinin kullanımı, sürekli bilgi sahibi olmak, yeniliklere yakın ve açık olmak, ülke koşullarını ve sorunlarını izleyerek özel uygulamalar geliştirmek özellikle önemsediğimiz özelliklerimizdir,

Sadece Tasarım, Danışmanlık ve Bilgi Hizmetleri Sunmak
Şirketimiz tümüyle bir mühendislik tasarım, danışmanlık ve bilgi hizmetleri şirketi olup, herhangibir malzeme üreticisiyle, satıcısıyla dolaylı veya doğrudan hiçbir bağlantıya sahip değildir. Tüm hizmetlerimizi, firmaları ve ürünlerini kendimiz tanıyarak ve inceleyerek yerine getirdiğimiz için, şirketimiz malzeme üreticisi ve satıcısı firmalar karşısında karar ve yargı açısından tümüyle bağımsız karar veren, kendi bilgi kaynaklarını bağımsız olarak seçebilen ve çeşitlendirebilen bir yapıdadır,

Tam Bağımsızlık
Şirketimiz için, bağımsız müşavirliğin unsurları sadece başka amaçlı şirketlerle organik bağın olmaması, ya da çıkar ilişkisi içinde olmaması değildir. Bunlar sadece zorunlu ve gerekli koşullardır. Yapılan herhangibir iş için de (bakım, işletme,vb.) bağımsızlık söz konusu olabilir ve unsurları, belirttiğimiz gene aynı nitelikler olabilir. Ancak, söz konusu olan iş müşavirlik olunca, bunların ötesine geçmek ve bilgi edinme, seçenek oluşturma, seçenekler arasından seçim ölçütleri oluşturma ve karar vermede de özgür ve bağımsız olmak gerekmektedir. Yani, eger tasarımınızı kendiniz yapamıyorsanız ve yükleniciye, malzeme sağlayıcıya danışıyorsanız, çözdürüyorsanız ve ona bağımlıysanız, ya da ürünlerin, sistemlerin bilgilerine gene aynı kaynakları kullanarak ulaşıyorsanız, başka bir şirketin kuruluşu olmasanız da, çıkar ilişkisi içinde bulunmasanız da "bağımsız" sayılamazsınız. Eğer bilinç altınız veya karar verme süreciniz, bu ilişkilerin güdümü ve egemenliği altındaysa bağımsız sayılamazsınız.

Şirketimizin çalışmaları ve ilkelerimiz, içinde bağımsızlığın tüm unsurlarını, en geniş kapsamıyla içermekte ve her zaman ayrılmaz bir parçamız olarak, özenle korunarak uygulanmaktadır. Üstelik böyle bir konumda olmanın maddi ve manevi bedelini de ödemeyi göğüsleyerek. Çünkü, her ne kadar tüm kesimler bağımsızlığı gerekli gördüklerini ve desteklediklerini söyleseler de, gene tüm kesimlerin ortak isteği hep "kendilerine yakın, bağımlı ve güdümlü" olmanız, hatta kendilerine bağlı değilseniz eğer, kime bağlı olduğunuzun bilinerek, belirsizliğinizin ortadan kaldırılmasıdır. Bu konuda şirketimizde somut olarak yapılanlar şunlardır :

 • Şirket ortaklığımızda bağımsızlığı ortadan kaldıran bir unsuru bulundurmamak,
 • Bağımsız olduğumuzu ilan etmek,
 • Bağımsızlığımızı bugün ve gelecek için taahhüt etmek,
 • Bağımsızlığımızı denetime açmak,
 • Bağımsız olmadığımız gibi bir savda, somut delillerle kanıtlama hakkımızı kullanmak,
 • Bilgi kanallarımızı malzeme, sistem sağlayıcılarla sınırlı, bağımlı tutmamak,
 • Bilgimizde ve bilgi kanallarımızda eleştirel olmak,
 • Tüm tasarımlarımızı en az üç malzeme sağlayıcı tarafindan karşılanacak biçimde yapmak,
 • Eğer belli bir malzemeyi çok uygun olduğu için spesifiye edeceksek, bunu işverenin onayından sonra yapmak,
 • İşveren ve yaptığınız işin kendi dışında hiçbir ödemeyi kabul etmemek,
 • Dolaylı yararları ve çıkar sağlayıcıları (gezi, armağan, kitap, vb.) kabul etmemek,
 • Malzeme sağlayıcı veya yükleniciler için yaptığımız çalışmalarda (çünkü bazen doğrudan onlara da hizmet veriyoruz) bunu camiayla paylaşmak,
 • Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve FIDIC üyesi olarak bağımsızlık denetimini kabul etmek.

Disiplinlerarası Uyum ve Bütünsel Yaklaşım
Şirketimiz, Yangından Korunma ve Yangın Güvenliği'ni, ülkemizdeki genel edilimin tersine, mekanik ve/veya elektrik tesisat merkezli bir konu olarak ele almayıp, risk, insan faktörü, mimari, statik, tefrişat, mekanik, elektrik tesisat, işletme, bakım, editim, duyarlılık ve hazırlıklılık boyutlarıyla ele alınması gereken, bütüncül bir çözüm olarak görmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak da, disiplinlerarası uyum ve eşgüdüm, belli bir Yangın Güvenliği amacını ortak bir şekilde ele alan bütünsel yaklaşım, bir projeye en erken aşamasında katılma, uygulamanın sağlıklılığı ve verimi açısından önem verdiğimiz ve gözettiğimiz konulardır.

Sorumluluk Almak
Yangın Güvenliği, bu konunun karar ve uygulama sürecinde yer alan kişi ve kuruluşları yükümlülük altına sokması gereken ciddiyette ve önemde bir konudur. Bu nedenle, özellikle istenmese bile, görev aldığımız tüm çalışmalarda, görev kapsamımız çerçevesinde her türlü sorumluluğu kabul etmekteyiz. Bunun doğal sonucu olan karar sorumluluğu paylaşımını ve ciddiyetini çalışmanın tüm taraflarından da beklemekteyiz.

Standartlara Uygunluk ve Bağlılık
Yangın Güvenliği ve alınacak önlemlerin teknik ve bilimsel yönünün yanı sıra, kurallara ve yasalara uygun olma yönü de bulunmaktadır. Bu nedenle tüm hizmetlerimiz yerli ve/veya yabancı standart ve yönetmeliklerine dayandırılmaktadır. Ancak bu yapılırken ülkemizin öznel koşullarının göz ardı edilmesini ve tutucu bir yabancı güdümlülüğü içinde olunmasını da kabul etmemekteyiz. Bu noktada, genel geçer yaklaşımlar yerine, öznel ve özgül koşulları ortaya çıkaran, yerli ve yabancı standart ve yönetmeliklere hakim bir yaklaşımı benimsemekte, ancak hiç bir zaman keyfi, denetimsiz ve bireysel olmayan bir tutum içinde kalmamaktayız.

Yerli Kaynak ve Olanaklara Destek Olmak
Gerekli nitelikleri sağlamaları koşuluyla, yerli üreticiye destek olmakta, böylece "Sürdürülebilir Yangın Güvenliği"nin yapı taşlarından biri olan, artı değerin yurt içinde kalmasını sağlamak için destek olmaktayız.

İşveren Çıkarlarının Optimizasyonu
Yangın Güvenliği'nin, binanın-tesisin tasarımından yapımına, işletiminden verimli kullanımına uzanan bir süreçte ele alınması gerektiğini düşünerek, sürecin değişik aşamalarında ortaya çıkacak kullanımdaki değişiklik, teknolojik yenilenme, sigorta uygunluğu, iyileştirme, vb. yönleri de gözeten, her zaman işverenin ve çıkarlarının yanında olan, bu yönden optimizasyon sağlayan bir iş anlayışını benimseyerek, çalışmalarımıza yansıtmaktayız.

Yüksek Risk Grubuna Çözüm Sunmak
Şirketimiz her türlü yangından korunma tesisatı tasarımına ve danışmanlığına aday olmayıp, yangının gerçekten bir risk olduğu, deneyimin, ciddiyetin, zorunlu olduğu zorlu bina ve tesislerin Yangından Korunması'na ve Yangın Güvenlik hizmetlerini yüklenmeye adaydır.

Gizlilik
Yangın güvenliği'nin sağlanabilmesi için çözüm üretmek, bir tesisin, işletmenin her tür yapısal, işlemsel ve idari özelliğini, personel ve işletme politikalarını bilmeyi gerektirmektedir. Sadece karşılıklı güven ve gizliliğe sadık kalmak koşuluyla sağlanabilecek bir ortak çalışma anlayışının yaratılabilmesi için, gizlilik ve üçüncü şahıslara karşı bilgi saklama (Disclosure and Confidentiality Policy) özel olarak istenmese bile, şirketimizin çalışma ilkelerinden biridir.

Daha Çok Değil, Daha Yüksek Nitelikli İş Yapmak
Hizmet alanımızda teknik ustalık, kalite ve estetik öncelikli bir üretim ve çalışma anlayışına sahip olarak, sürekli gelişmeci ve arayışcı bir çalışma ve hizmet sunma anlayışı benimsemiş bulunmaktayız. Bu kapsamda amacımız daha çok iş yapmak olmayıp, yapılan işlerin daha yetkin, teknik olarak doğru, gereksinimlere ve amaca uygun, estetik olarak güzel, işletmesi ve bakımı kolay, yapılan yatırımı işleve dönüştüren bir biçimde gerçekleştirilmesi asıl amacımızdır.

Kalite Güvencesi
Şirket büyüklüğümüz ve işlevsellik nedeniyle ISO 9000 serisi bir kalite uygunluk belgesine sahip olmamamıza karşın, işleyişimizde ve çalışmalarımızda ISO 9000 temelli bir Kalite Güvence Sistemi ve Toptan Kalite Yönetimi uygulanmaktadır.

Değerlere Saygı
Şirketimiz, dürüstlük, tarafsızlık, bilgi temelli çözüm, ülke ve işveren çıkarlarına sadakat, çalışanına saygı, cinsel ayrımcılık yapmama gibi iş ilkelerinin yanı sıra, yerli TürkMMMB ve yabancı olarak da FIDIC meslek ahlak kurallarına (istenmesi durumunda sağlanabilir) tümüyle sadık olup, bu ilkelere tümüyle bağlı bir iş anlayışı çerçevesinde çalışmaktadır.

Müşteriye Güvence ve Profesyonel Sorumluluk Sigortası
Ülkemizde işveren, kendisine sağlanacak olan hizmetin niteliği ve hizmet sunucunun sorumluluğu konusunda, bir güvenceye sahip değildir; tasarım ve danışmanlık hizmeti alacağı kuruluş hakkında bir garantiye sahip değildir.

Şirketimizin yaptığı tüm çalışmalar, 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren, Profesyonel Sorumluluk Sigortası şemsiyesi altındadır. Tüm çalışmalarımız, sigorta brokerımız olan Strateji-Griffiths&Armour ve sigortacımız olan Anadolu Sigorta tarafından denetlenmekte olup, bunun sonucunda, çalışmalarımız Profesyonel Sorumluluk Sigortası'nın mali sorumluluk güvencesi altındadır. Bir bağımsız mühendislik şirketinin Profesyonel Sorumluluk Sigortası'na sahip olması, hem bir kalite, hem güven, hem de bir sorumluluk göstergesidir.